The True Church of Christ

The True Church of Christ

Ang mga kaanib sa Church of Christ ay kabilang sa mga hinirang ng Dios na magmamana ng Kaharian ng Kaliwanagan. Iniligtas sila mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa Kaharian ng kanyang Anak (Colosas 1:12,13).

“12 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan;

“13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig;”

Colosas 1:12,13

Ang pagkakatatag ng Church of Christ ay hindi niloob ng ilang panahon lamang. Ipinanukala na ito ng Dios bago pa natatag ang sanlibutan. Isang halimbawa ang iglesia sa Efeso. Pinili ito ng Dios at itinalaga niya noon pa (1:3-6).

“3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa’t pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay Cristo:
“4 Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo’y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pagibig:
“5 Na tayo’y itinalaga niya nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban,
“6 Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya, na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa Minamahal:”

Efeso 1:3-6


A. Inihula ni Propeta Isaias ang pagtatatag ng Iglesia (2:2,3) sa Lumang Tipan

 1. Ang Kaharian ng Dios at matatatag sa mga huling araw.
 2. Matatatag ito sa taluktok ng mga bundok.
 3. Lahat ng bansa ay magsisiparoon doon.
 4. Ituturo Niya ang kanyang mga daan.
 5. Mula sa Sion, Jerusalem lalabas ang Salita ng Panginoon.

“2 At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon.
3 At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo’y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Dios ni Jacob; at tuturuan niya tayo ng kaniyang mga daan, at tayo’y magsisilakad sa kaniyang mga landas: sapagka’t mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem.”

Isaias 2:2,3


B. Ang planong pagtatayo ng Panginoong Jesus ng Kanyang Iglesia.

 1. Itatayo ko ang aking Iglesia” (Mateo 16:18)

“18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.”

Mateo 16:18


C. Nagkaroon ng katuparan ang pagtatayo ng Iglesia (Gawa 2:1–4) sa Bagong Tipan.

 1. Ng mga huling araw ng mga hari ng Emperyo ng Roma, araw ng Pentecostes.
 2. Natatag ito sa taluktok ng Jerusalem.
 3. Maraming mga bansa ang nagkatipon doon.
 4. Itinuro ng mga apostol ang daan ng Panginoon sa kaligtasan.
 5. Ang pagkakatatag ay naganap sa Jerusalem 30 A.D. (Ref. New Testament History Acts, p. XI by Gareth L. Reese, College Press, Joplin Missouri, 1991)

“1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako.
2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan.
3 At sa kanila’y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa bawa’t isa sa kanila.
4 At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, at nangagpasimulang magsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain.”

Gawa 2:1-4

Mula sa Jerusalem ang pangangaral ng daan ng Panginoon sa kaligtasan ay nakarating sa Pilipinas noong 1901, dala ng mga misyonerong Amerikano, Kumalat ang pangangaral na ito sa ibat- ibang panig ng bansa na nagbunga ng maraming lokal.


D. Ang mga Pagkakakilanlan ng tunay na Iglesia (The True Church of Christ):

 1. Ang pagtatatag ay inihula sa Lumang Tipan (Isaias 2:2, 3)
 2. Natupad ang pagtatatag sa Bagon Tipan (Gawa 2:1 Araw ng Pentecostes)
 3. Ang dako ng pagkakatatag (Gawa 2:5 sa Jerusalem)
 4. Ang panahon ng pagkakatatag (30 A.D.)
 5. Ang tagapagtatag at nagmamay-ari (Mateo 16:18 – Jesucristo)
 6. Ang ulo at pinagsasaligan (1 Corinto 3:11, Gawa 4:11 – Jesucristo)
 7. Ang Pangulo ng Iglesia (Efeso 5:23 – Jesucristo)
 8. Ang bilang ng itinatag na Iglesia (Mateo 16:18, Efeso 4:4, Isang Iglesia lamang)
 9. Ang pangalang itatawag sa mga kaanib (Gawa 11:26 – Cristiano)
 10. Ang kanyang mga panlupang tagapamahala (Efeso 4:11, 1 Timoteo 3:1-13, Ebanghelista, Pastor, Matatanda, at Diakono)

“2 At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon.
3 At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo’y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Dios ni Jacob; at tuturuan niya tayo ng kaniyang mga daan, at tayo’y magsisilakad sa kaniyang mga landas: sapagka’t mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem.”

Isaias 2:2,3

“1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako.”

Gawa 2:1

“5 May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Judio, mga lalaking religioso, na buhat sa bawa’t bansa sa ilalim ng langit.”

Gawa 2:5

“18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.”

Mateo 16:18

“11 Sapagka’t sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito’y si Cristo Jesus.”

1 Corinto 3:11

“11 Siya ang bato na itinakuwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok.”

Gawa 4:11

“23 Sapagka’t ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan.”

Efeso 5:23

“18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.”

Mateo 16:18

“4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo;”

Efeso 4:4

“26 At nang siya’y kaniyang masumpungan ay kaniyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, na sa buong isang taon sila’y nakisama sa iglesia, at nagsipagturo sa maraming tao; at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Cristiano, sa Antioquia.”

Gawa 11:26

“11 At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba’y propeta; at ang mga iba’y evangelista; at ang mga iba’y pastor at mga guro;”

Efeso 4:11

“1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa.
2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo;
3 Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi;
4 Namamahalang mabuti ng kaniyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kaniyang mga anak na may buong kahusayan;
5 (Nguni’t kung ang sinoman nga ay hindi marunong mamahala sa kaniyang sariling sangbahayan paanong makapamamahala sa iglesia ng Dios?)
6 Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo.
7 Bukod dito’y dapat din namang siya’y magkaroon ng mabuting patotoo ng nangasa labas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng diablo.
8 Gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan;
9 Na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi.
10 At ang mga ito rin naman ay subukin muna; kung magkagayo’y mamahalang may pagka diakono, kung walang kapintasan.
11 Gayon din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay.
12 Maging asawa ang mga diakono ng tigiisa lamang na babae, na pamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sangbahayan.
13 Sapagka’t ang nangamamahalang mabuti sa pagka diakono, ay nangagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan, at malaking katapangan sa pananampalataya na kay Cristo Jesus.”

1 Timoteo 3:1-13
Comments are closed.