Kasaysayan

Kasaysayan

Ang pagkakatatag ng Church of Christ ay hayag na sinasalita ng Banal na Kasulatan. Nagsimula itong ihula sa pamamagitan ng propetang si Isaias na ganito ang pagkasabi,

“At nangyari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at lahat ng bansa ay nagsiparoon doon. At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo at tayo’y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Dios ni Jacob; at tuturuan niya tayo ng kaniyang mga daan, at tayo’y magsisilakad sa kaniyang mga landas: sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem.”

Isaias 2:2-3

Sa hulang ito ay matututuhan natin ang tatlong mahahalagang mga bagay: Una, na ang Bahay ng Dios ay matatatag as Jerusalem. Pangalawa, na ang Bahay ng Dios ay matataas at ang lahat ng bansa ay magsisiayon doon. At pangatlo, ang katuparan nito’y sa huling araw (Hebreo 1:1-2).

Tunay na ang tatlong hulang ito’y nangatupad ng lahat. Ang Bahay ng Dios na siyang Iglesia ng Dios (I Timoteo 3:15) ay nagpasimula at natatag sa Jerusalem (Gawa 2:5) sa pangangaral ng mga alagad doon ay tatlong libong kaluluwa ang nagsipagtanggap sa Panginoon (Gawa 2:41). Ang iglesiang ito’y laganap na sa buong daigdig at ito’y dumating sa Pilipinas na dala ng mga “American Missionary” noong taong 1901.

At ito’y naganap sa mga huling araw ng ika-33 taon matapos na ang Panginoon ay umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Ama. Nang sabihin ng Panginoon, “. . . na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia . . .,” Siya’y tumutukoy lamang sa iisang iglesia na iisa rin an ulo.

“At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga’y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan.”

Colosas 1:18

Ang Iglesiang ito’y siyang tanging iglesiang pinangakuan Niyang ililigtas pagdating ng takdang panahon. “Sapagkat ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan”. (Efeso 5:23) Ang turo ng Church of Christ ay hinango sa Banal na Kasulatan at walang itinuturong imbento lang ng tao.

Comments are closed.