Browsed by
Month: January 2019

The True Church of Christ

The True Church of Christ

Ang mga kaanib sa The True Church of Christ ay kabilang sa mga hinirang ng Dios na magmamana ng Kaharian ng Kaliwanagan. Iniligtas sila mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa Kahirian ng kanyang Anak (Colosas 1:12,13).